Gespreksavonden theosofie

op donderdagavond

Plaatje Patanjali


Gespreksavonden leesgroep:
DE YOGA SUTRA’S VAN PATAÑJALI    

De Yoga Sutra’s van Patañjali is een klassiek Indiaas geschrift over alle aspecten van yoga. Tijdloos, maar nog steeds actueel.

Patañjali werpt helder licht op de innerlijke werking van de geest, zijn neigingen, veranderingen en toestanden waarin het vast kan komen te zitten, en hoe deze te overwinnen. Daarmee biedt hij een geweldige en praktische handreiking om via kennis en transformatie van bewustzijn tot bevrijding en verlichting te komen.

De Yoga Sutra’s van Patañjali bestaat uit vier hoofdstukken:
Samadhi; het doel van yoga; het pad van eenwording
Sadhana; het pad van scholing
Vibhuti ; Bijzondere vermogens
Kailvalya; Eénwording, het pad van Vrijheid

Yoga Sutra 1.2
Sutra  1.2    Yoga is het beheersen van de beweging in het bewustzijn

Uit de diverse interpretaties die er bestaan over deze verzen, hebben wij gekozen voor het boek  Meditaties op de Yoga Sutra’s van Patañjali van Elleke van Kraalingen.
Het commentaar van Elleke op de Sutra’s is helder en toegankelijk, met een vertaalslag naar de dagelijkse realiteit inclusief een meditatieprogramma met verwijzing naar passende Sutra’s.

In de gespreksavonden bespreken en mediteren wij op thema’s die we in het boek tegengekomen zijn.
De gespreksgroep wordt deze keer geleid door Nanny den Exter.
In de groep is nog plaats voor een enkele nieuwe deelnemer.

Zie voor praktische informatie het Programma

Over het boekBoek Meditaties op Yoga Sutra's Pat

Titel: Meditaties op de Yoga Sutra’s van Patañjali 
Auteur: Elleke van Kraalingen
Uitgeverij Tattwa
Prijs       €   34
Verkrijgbaar op bestelling bij iedere boekhandel of bij bol.com.

Uit de inhoud (hoofdstuk I. Het pad van Eenwording)
1.       Nu wordt het pad van yoga onderwezen
Yoga is een levenspad. Dit pad vraagt aandacht, commitment en energie. Kenmerkend voor yoga is dat de mate van energie waarmee dit pad wordt bewandeld, veelvoudig terug zal worden ontvangen. Kenmerkend is ook dat iemand die het pad van yoga verder bewandelt, niet meer dezelfde zal zijn. Je zult groeien, veranderen en een ander perspectief op het leven ontwikkelen. Yoga is als een studie en een manier van leven.
Reflectie:
Ben je bereid om aandacht, commitment en energie te investeren?
Ben je bereid om te veranderen?
2.         Yoga is het beheersen van de bewegingen in het bewustzijn

Dit is de definitie van yoga. Het geeft de essentie van dit boek weer. De oorspronkelijke tekst in Sanskriet luidt: “Yoga citta vrrtti nirodha”. Yoga betekent ‘verbinden, éénwording, verenigen’. Citta ‘bewustzijn’ of ‘veld van bewustzijn’. Vrtti: ‘werveling, beweging, verandering”. Nirodha: ‘beheersen’ of ‘meester zijn over’. Ons bewustzijn is voortdurend in beweging en verandering. Een groot deel van de dag is ons bewustzijn gevuld met een aaneenschakeling van gedachten, beelden, emoties en associaties. Hiermee worden we afgeleid van wat wezenlijk is. Onze waarneming raakt vertroebeld. Zoals water in een meer vertroebelt, wanneer een sterke stroming de sedimenten op de bodem in beroering brengt. We vergeten wie we werkelijk zijn.

Wat we eerder al gelezen en besproken hebben 

Gespreksavonden leesgroep: Praktische Mystiek

De gesprekken in voorjaar 2023 gaan over thema’s die geïnspireerd zijn door het boekje Praktische Mystiek geschreven door Evelyn Underhill.

Je kunt je afvragen: Wat is mystiek?
Ook als je spiritueel geïnteresseerd bent, kan die vraag blijven bestaan. Kunnen wij rationele westerlingen bevatten wat het is en leven met een mystieke levenshouding?

Evelyn Underhill geeft een mogelijke definitie:
“Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt; of iemand die streeft naar en gelooft in de mogelijkheid van zo’n éénwording.”    Boek praktische mystiek

Over het boekje Praktische Mystiek 

Dit boekje (geschreven 1914) gaat in op de vraag: wat is mystiek?
Underhill geeft een beschouwing over de wereld van de ‘werkelijke Werkelijkheid’ en behandelt onderwerpen zoals: de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn.

Gespreksavonden rond De Stem van de Stilte (in het najaar van 2022) 

In de gespreksgroep op donderdagavond (tweewekelijks) gaan we ons bezighouden met thema’s uit het boekje De Stem van de Stilte, zoals op schrift gesteld door H.P. Blavatsky.

Dit doen we aan de hand van een tekst van Joy Mills getiteld Van innerlijke naar uiterlijke transformatie. Zo wordt De Stem van de StilteBoekje innerlijke uiterlijk transf toegankelijker voor ons.
We krijgen praktische suggesties voor hoe wij dat diepe bewustzijn in onszelf kunnen doen ontwaken. Dat bewustzijn waarin een stem kan worden gehoord vanuit de stilte. Een essentieel en zuiver bewustzijn waaruit ook de juiste waarneming van bestaande dingen ontstaat.

Over DE STEM VAN DE STILTE

“Het boekje De Stem van de Stilte  is een gedicht in prozavorm, vol spirituele inspiratie, vol voedsel voor het hart, een stimulans voor de meest verheven deugd en het bevat de hoogste idealen. Het is … een samenhangend geheel van voorschriften. Het roert ons niet door de uiteenzetting van feiten uit boeken, maar door het beroep op de meest goddelijke aanleg in onze aard.”    (Annie Besant)

Gesprekken over:   LICHT OP HET PAD  (in het voorjaar van 2022)

Vanaf januari 2022 starten wij met een gespreksgroep omtrent het boek Op de Drempel van het Heilige Pad geschreven door Joy Mills.

Het boek is een commentaar op het boekje Licht op het Pad van Mabel Collins, dat teksten en voorschriften bevat op het gebied van het innerlijk leven en het gaan van de weg naar binnen toe. Zo schrijft Mabel Collins in haar boekje onder meer:

In u is het licht van de wereld – het enige licht dat op het pad kan worden geworpen. Als u het niet in uzelf kunt waarnemen, heeft het geen zin er elders naar te zoeken.

Met de deelnemers aan de gespreksgroep zullen wij samen op zoek gaan naar wat deze handvatten voor het gaan van het pad betekenen en hoe wij deze in ons eigen leven, ons persoonlijk pad, kunnen integreren. Aan de hand van teksten van Joy Mills, die deze handvatten in toegankelijke en hedendaagse taal toelicht, zullen dingen hopelijk meer duidelijk worden.
In de gespreksgroep zullen we steeds een hoofdstuk uit het boek van Mills behandelen, welke je vooraf leest. Tijdens de gespreksgroep kunnen we dan de verdieping met mekaar zoeken, mogelijk ook door andere theosofische leraren hierbij te betrekken. Doel is dat we uiteindelijk samen groeien in bewustzijn en elkaar kunnen inspireren in het gaan van het pad.

De gespreksgroep wordt deze keer geleid door Pauline van Tol.

Pauline van Tol is al meer dan 10 jaar bekend met theosofie. Zij heeft zich daarnaast verdiept in verschillende religies en esoterische stromingen, waaronder ook die van het Rozenkruis. In het dagelijks leven is zij onderzoeker in Krachtwerk bij het Radboudumc.

Over het boek 

Boek Drempel heilig pad

Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden. Het gaat uit van een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding of redding.
Het spirituele pad kent voorwaarden en regels. Joy Mills noemt er een paar: aandacht; een zuiver leven; begeerte zonder gehechtheid; ‘doden’ zonder geweld; onophoudelijke waakzaamheid.

De schrijfster gaat in op het paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de serieuze zoeker naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is.

De teksten van het boekje Licht op het Pad van Mabel Collins en van de tekst Karma zijn in het boek in een bijlage opgenomen.

Zie ook de beschrijving van dit boek op de website van de TVN-boekhandel.

Over het boekje Licht op het Pad van Mabel Collins:

 

Dit behoort tot de standaardwerken van theosofie als één van de gidsen voor het spirituele pad. Het bevat lessen over ethiek, over de universeel geldende wet van compassie, over de wet van evenwicht (karma) – over hoe te handelen in onze spirituele zoektocht. Het boekje kan een helpende hand zijn voor de innerlijke mens – de ziel die worstelt om zijn ware gedaante aan de wereld te tonen. 

THEMA’S  UIT  DE GEHEIME LEER       (in 2020 en 2021 besproken)

In het najaar van 2021 gaat de leesgroep online verder met bespreking van thema’s uit De Geheime Leer  aan de hand van het boek Het Goddelijk Plan van Geoffrey Barborka.

IMG_3767

De Geheime Leer van H.P. Blavatsky is voor ons nogal moeilijk te lezen. Het is een 19de-eeuws boek gericht op een 19de-eeuws publiek. Toch is de inhoud nog steeds zeer relevant. Het boek geeft de universele esoterische leringen weer; de esoterische filosofie van de gehele wereld sinds het begin van de mensheid.

Die esoterische filosofie vormt eigenlijk de kern van elke grote religie. Als religies ontdaan worden van hun uiterlijke, menselijke kenmerken, dan blijkt de wortel van alle grote religies te bestaan uit esoterische leringen die overal gelijk zijn. Deze esoterische filosofie was de oude wijsheid, de algemeen verbreide religie van de oude en prehistorische wereld.

Om in De Geheime Leer een uitgebreid spectrum te kunnen geven van deze archaïsche wetenschappen, was het nodig om enkele grote vraagstukken te behandelen: de evolutie van kosmos en planeten en de geleidelijke ontwikkeling van de geheimzinnige mensheden die aan onze ‘Adamse’ mensheid vooraf gingen. Dit zijn de onderwerpen van respectievelijk deel I en deel II van De Geheime Leer.

Over het boek

Het goddelijk plan (menswording en evolutie), G.A. Barborka, uitgegeven 1973, twee delen.

In Het Goddelijk Plan wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van theosofie. Men kan dit boek beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Mevrouw Blavatsky, De Geheime Leer; ook wordt het verband tussen De Geheime Leer en De Mahatma Brieven aan A.P. SinnettDe Stem van de Stilte en de werken van T. Subba Row duidelijk naar voren gebracht.

Leerstukken betreffende cyclische evolutie, reïncarnatie en de toestanden na de dood, de opbouw van het heelal en de constitutie van de mens, inwijding, enzovoorts worden stuk voor stuk uitvoerig behandeld en vervolgens wordt de onderlinge samenhang ervan aangetoond. Talloze ‘moeilijke woorden’ – voor velen een struikelblok – worden op voor ieder begrijpelijke wijze verklaard. Alleen al door deze woordverklaringen is Het Goddelijk Plan relevant voor iedere serieuze bestudeerder van theosofie.

Zie ook de website van de TVN-boekhandel.

In het najaar van 2019 hebben we het boekje
Grondslagen van esoterische filosofie van Ianthe Hoskins
besproken.
In dit boekje zijn enkele sleutelpassages samengebracht uit De Geheime Leer en enkele andere werken van Blavatsky. Dit boekje helpt om in kort bestek kennis te nemen van deze diepzinnige esoterische filosofie.

In het voorjaar van 2019 hebben we thema’s besproken uit het boek
Leven in wijsheid van Joy Mills.
Dit boek bevat de inhoud van een aantal lezingen over De Geheime Leer die Joy Mills in Naarden heeft gegeven.

De tweewekelijkse gespreksavonden in 2018 gingen over thema’s uit het boek
Verborgen krachten in de natuur en in de mens van Geoffrey Hodson.
Het eerste deel van dit boek gaat over het universele scheppingsproces, de logos (het Woord) en de scheppende intelligenties. Het tweede deel gaat in op aspecten van de geestelijke ziel van de mens.

Over Verborgen krachten in de natuur en in de mens          

Dit boek richt eerst de aandacht op het ontstaan en de vorming van zonnestelsels vanuit het Ene. Zo wordt
geprobeerd om iets te zeggen over onze geestelijke
oorsprong, de bron en oorzaak van ons bestaan en ons leven. Ook wordt geprobeerd om na te denken over het doel van ons leven en van de weg naar de mogelijkheid om dit doel te bereiken.

De gehele kosmos wordt gezien als één geordend geheel van een diversiteit aan wezens. Bepaalde delen of organen van dit universele lichaam staan nauwer met elkaar in verband; zij hebben overeenkomsten. Kennis hiervan kan de sleutel verschaffen tot het begrijpen van het zonnestelsel en van de plaats van de mens daarin.

De intentie van het lezen en bespreken van dit boek is wel om uiteindelijk de verkregen kennis om te zetten in bewust zijn. De uiteenzettingen moeten de toegangspoort worden tot rechtstreekse ervaring. Pas als deze tot een volkomen begrepen waarheid worden, wordt dit mogelijk.

Schuiven naar boven
Facebook