Theosofie

Met theosofie wordt geprobeerd om de diepere, spirituele betekenis te verspreiden van leringen en geschriften, welke sinds eeuwen overal in de mensheid doorgegeven zijn.

De oude spirituele tradities (de ‘Oude Wijsheid’) leren dat wijsheid van leven kan worden verkregen door studie van geschriften, door (zelf)reflectie en door toewijding. Het concept van Eenheid, dat aan mens en natuur ten grondslag ligt, wordt “Waarheid” of “uiteindelijke Werkelijkheid” genoemd. Elke religie en elke religieuze of mystieke beleving wordt gezien als een uitdrukking van deze Eenheid.

Theosofie is een filosofie die het leven en de wetten in de natuur en het heelal begrijpelijk kan maken en inzicht geeft in levensvraagstukken. Eén daarvan is dat de mens meer is dan zijn lichaam alleen. Het geestelijke wordt gezien als het werkelijke zelf. Uit een geestelijke vonk is de ziel ontstaan. Deze ziel verschijnt regelmatig op aarde in een lichaam. Het lichaam en het bijbehorende denkvermogen kunnen beschouwd worden als voertuigen of gereedschappen van de ziel op aarde. De mens is voortdurend in ontwikkeling, vele vermogens zijn in aanleg aanwezig en zullen verder ontwikkeld kunnen worden. Daarbij kan voortdurend (zelf)onderzoek behulpzaam zijn.

Theosofie is ook een manier van leven, die aanzet tot onderzoek van diepe waarheden door middel van zelfonderzoek, waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid voorop staat.

Vrijheid van denken

Theosofie is nooit bedoeld als geloof of dogma’s. “Waarheid” is een levend beginsel dat elk mens in alle vrijheid kan onderzoeken door middel van studie, ervaring en intuïtie. Het gaat om de feiten van het bestaan.  Ieder mens kan met theosofische filosofie op eigen wijze zijn/haar mens– en wereldbeeld verrijken. Dit biedt mogelijkheden tot innerlijke ontplooiing en vervolmaking.

Vrijheid van denken en zelfreflectie staan centraal in het eigen proces van ontwikkeling. Met behulp van theosofische teksten kan worden geprobeerd spirituele richtlijnen in het dagelijks leven toe te passen.

Theosofie biedt thema’s aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke spirituele ontwikkeling, maar ieder volgt bij die ontwikkeling de eigen authentieke en unieke weg. De persoonlijke geestelijke vrijheid voor de gekozen weg kan nooit opzij gezet worden door een stelsel met specifieke dogma’s.

Geen godsdienst maar een filosofie

Theosofie is geen godsdienst en zeker geen nieuwe vorm van godsdienst. Het is een esoterische (op het innerlijk gerichte) filosofie van een psychische en spirituele evolutie.

Het woord “theosofie” is afgeleid van het Griekse theos, hetgeen God betekent en van sofia, dat Wijsheid betekent.

“Goddelijke Wijsheid” is de eeuwig stromende bron waaruit alles is voortgekomen: godsdiensten, kunsten, wetenschappen en wijsgerige stelsels. Elke religie/godsdienst is ontsproten aan dezelfde bron en weerkaatst het licht van die ene, eeuwige en goddelijke Wijsheid. Binnen theosofie stelt men zich de vraag wat die “Goddelijke Wijsheid” betekent.

“Er is geen godsdienst hoger dan waarheid” staat er onder het embleem van de Theosofische Vereniging. In veel godsdiensten is de innerlijke beleving van de “Goddelijke Wijsheid” in de loop der tijden versluierd geraakt door uiterlijke vormen. Theosofie beleven betekent zoeken naar de Werkelijkheid, de Waarheid achter die uiterlijke verschijnselen en de diepere bedoeling van woord, symbool en gebaar

Zie ook de pagina Meer over theosofie.

Verdere informatie over theosofie en de vereniging is te vinden op de website van de landelijke vereniging TVN.

Schuiven naar boven
Facebook